HRVATSKO DRUŠTVO ZA GRAĐANSKOPRAVNE ZNANOSTI I PRAKSU

 

u suradnji s

 

Organizatorom d.o.o.

 

najavljuje

 

XXXVIII. TRADICIONALNO SAVJETOVANJE


AKTUALNOSTI 

HRVATSKOG  ZAKONODAVSTVA 

I  PRAVNE  PRAKSE


Opatija, Grand Hotel Adriatic

Četvrtak i petak, 12. i 13. listopada 2023.


Kotizacija uključuje 7 predavanja i 3 radionice (svaka u svom terminu),

opsežan zbornik radova i ostali radni materijal

 

Prijavni list Opatija


TEME I PREDAVAČI


1.

Novi Zakon o izvanparničnom postupku, dr. sc. Aleksandra Maganić, redovita profesorica na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu

2.

Iscrpljivanje prethodnog pravnog puta za ustavnu zaštitu u svjetlu novele ZPP-a iz 2022., dr. sc. Sandra Marković, odvjetnica u Zagrebu, i Sanja Trgovac, viša savjetnica Ustavnog suda RH

3.

Sporna pitanja novele Zakona o radu iz 2022., Darko Milković, sudac Vrhovnog suda RH

4.

Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju uz promišljanja de lege ferenda, mr. sc. Dražen Jakovina, sudac Vrhovnog suda RH

5.

Naknada za uporabu tuđe stvari, Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda RH

6.

Intervencijski učinak pravomoćne presude, dr. sc. Marko Bratković, docent Pravnog fakulteta u Zagrebu

7.

Načelo razmjernosti i primjena slobodne (diskrecijske) ocjene u upravnom postupku i upravnom sporu, doc. dr. sc. Alen Rajko, sudac Upravnog suda u RijeciRADIONICE


a)

Aktualna praksa VSRH-a – pravna shvaćanja zauzeta povodom dopuštenih revizija i pravna shvaćanja zauzeta na sjednicama odjela – Damir Kontrec, predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda RH

b)

Pregled sudske prakse u primjeni Ovršnog zakona s naglaskom na troškove postupka, ustup tražbine, odgodu ovrhe, ovrhu na nekretninama, nedoumice kod ovrhe na temelju vjerodostojne isprave i elektroničke ovrhe, ovršne postupke u kojima se ovrha određuje i provodi na temelju ovršnih isprava koje nisu prošle sudsku kontrolu (rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, zadužnice, javnobilježnički akti ili solemnizirane privatne isprave i sl.), a koje proizlaze iz potrošačkih ugovora, prijedlog za dopuštenje revizije u ovršnim postupcima te recentna praksa Vrhovnog suda u ovršnim postupcima – Sanja Grgurić Hojski, predsjednica Ovršnog, izvanparničnog i stečajnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu, i Željko Pajalić, sudac Vrhovnog suda RH

c)

Radionica iz obiteljskog prava – Brakorazvodni postupak; Roditeljska skrb - zajedničko i samostalno ostvarivanje roditeljske skrbi; Ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom; Skrbništvo za odrasle i za djecu – djelovanje posebnih skrbnika; Obiteljski predmeti s prekograničnim elementom – Tijana Kokić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, i dr. sc. Irena Majstorović, redovita profesorica na Katedri za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu

TEME I AUTORI PRIOPĆENJA

   

   

1.

U očekivanju objave odluke Vrhovnog suda o pravu na restituciju konvertiranih “švicaraca” - mr. sc. Zrinka Tironi

2.

Je li podnošenje prijedloga za ponavljanje postupka zbog onemogućavanja raspravljanja pred sudom uvjetovano prethodnom nemogućnošću isticanja ovog razloga u žalbi? - mr. sc. Ivan Tironi

3.

Suđenja na daljinu - nova stvarnost ili nužno zlo - iskustva prvostupanjskih sudaca - Martina Maršić

4.

Pandemija covid-19 - je li (ne)namjerno kršeno pravo stranke na raspravljanje - Nebojša Vitez

5.

Parnični prijepori u praksi kao posljedica nedostatka normativnog rješenja pravnog instituta nužnog suparničarstva - Stjepan Matić

6.

Otuđenje predmeta spora od tuženika dok parnica teče - mr. sc. Antun Šagovac

7.

Postupak određivanja sudskih vještaka u sudskim postupcima - zakon i praksa - dr. sc. Vatroslav Zovko

8.

Pisani iskazi u postupku pred trgovačkim sudovima - Iva Buljan

9.

Zadužnica kao autentična isprava temeljem Uredbe (EZ) br. 805/2004 odnosno vjerodostojna isprava temeljem uredbe Bruxelles Ia - dr. sc. Jelena Čuveljak

10.

Obavještavanje stranih vjerovnika i prijava tražbina prema Uredbi o insolvencijskim postupcima - Danijela Uzelac Ljubić

11.

Zaštita informativnih publikacija novim srodnim pravom u skladu s člankom 15. Direktive (EU) 2019/790 - Iva Vargek

12.

Regulacija i zaštita tradicionalnih izraza hrvatskih proizvoda na razini Europske unije - slučaj “prošek” - Carla Bušić

13.

Na marginama povratnog djelovanja zakona - Dinko Jakelić

14.

Tužba za utvrđenje ništetnosti upisa u sudski registar - Sandra Rotar

15.

Zapreke za rad u trgovačkim društvima u vidu pravnih posljedica osude - dr. sc. Bruno Moslavac

16.

Pravni odnos posjednika prema vlasniku stvari kod zahtjeva za povrat stvari - mr. sc. Alen Golub

17.

Etažno vlasništvo posebnog dijela zgrade - neka otvorena pitanja - dr. sc. Blanka Kačer

18.

Neki aspekti osiguranja prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini - Boris Ljubić

19.

Isticanje dosjelosti u pojedinačnom zemljišnoknjižnom ispravnom postupku - Matija Stokić

20.

Nekretnine koje su u trenutku smrti ostavitelja u fiducijarnom vlasništvu neke druge osobe - poštovanje založnog prava u nasljednom pravu - mr. sc. Dean Rahan

21.

Pravo na isključenje (right to disconnect) usporedno s novelom Zakona o radu - Anja Draženović

22.

Ništetnost ugovora o javnoj nabavi primjenom Zakona o obveznim odnosima - dr. sc. Romina Štaba

23.

Nadzor nad radom ustanove - dr. sc. Dragan Zlatović

24.

Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi - status roditelja njegovatelja i njegovatelja - mr. sc. Sanja Popović

25.

Povrat isplaćenih iznosa i naknada štete - u duhu Zakona o socijalnoj skrbi - Ivica Župan

26.

Nadležnost u potrošačkim stvarima - pregled prakse Suda Europske unije - dr. sc. Hrvoje Sikirić

ZBORNIK RADOVA

   Svi radovi bit će objavljeni u GODIŠNJAKU 30, opsežnom zborniku radova sa 7 referata i 26 priopćenja koji će, kao što je uobičajeno, primiti svi sudionici savjetovanja.

OSTALE INFORMACIJEPrijave se šalju na organizatordoo@gmail.com 


Naknada za savjetovanje, Godišnjak 30 i ostali radni materijal iznosi 290 eura (2.185 kn) po sudioniku, pdv uključen, a uplaćuje se unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj 5306-xxx (xxx je OIB uplatitelja). 

                     

Smještaj osiguravaju sami sudionici po povlaštenim hotelskim uvjetima. I ove se godine savjetovanje održava u Opatiji, u Grand Hotelu Adriatic, a smještaj možete rezervirati preko poveznice ADRIATIC


Detaljne upute za rezervaciju smještaja poslat ćemo Vam nakon što primimo Vašu prijavu.


Prijavni list Opatija


D o   v i đ e nj a   u   O p a t i j i !


Urednik savjetovanja

Đuro Sessa, dipl. iur., 

  sudac VSRH  


Predsjednik Organizacijskog odbora

Dražen Jakovina, dipl. iur.,

sudac VSRH