VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

 

u suradnji s

 

Organizatorom d.o.o.

 

p r i r e đ u je

 

JEDANAESTO SAVJETOVANJE


NOVOSTI  U  UPRAVNOM  PRAVU

I  UPRAVNOSUDSKOJ  PRAKSI

 

Četvrtak, 7. prosinca 2023. u 9.30 sati

Zagreb, Hotel Sheraton, Ul. Kneza Borne 2


UREDNIK SAVJETOVANJA

Ante Galić

 

AUTORI

 

Martina Barić, Mihajlo Dika, Blaženka Drdić,

Dario Đerđa, Tatjana Josipović, Marko Jurić,

Maja Kuhar, Božidar Kutleša, Aleksandra Maganić,

Romana Matanovac Vučković, Gabrijela Mihelčić,

Svjetlana Milišić, Nia Novak, Alen Rajko, Marko Šikić,

Inga Vezmar Barlek, Žanet Vidović, Silvana Zovko Marić


Početak rada u 9.30 sati


Program rada

 

* radni materijal: zbornik radova *

 

PRIJAVNI LIST

   

Teme i autori

   

Upravni spor: neposredna primjena Ustava i Europske konvencije, načelo dobrog upravljanja i argument zdravog razuma, dr. sc. Alen Rajko, nasl. doc., sudac Upravnog suda u Rijeci


Novela ZPP-a iz 2022. i upravni spor, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Anonimizacija sudskih presuda, izv. prof. dr. sc. Marko Jurić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Nia Novak, odvjetnička vježbenica u Zagrebu


Zaštita krajnjih korisnika električne energije za vrijeme energetske krize, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Zastara povrata neosnovano plaćene komunalne naknade (o izmjeni sudske prakse), mr. sc. Inga Vezmar Barlek, predsjednica VUSRH


Jamstvo stjecanja prava u upravnom postupku, prof. dr. sc. Marko Šikić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Neka pitanja upravnog prava u novom uređenju pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj, prof. dr. sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci


Zabilježba ovrhe na nekretnini – trebamo li intervenirati u uređenje, prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci


Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata u postupcima javne nabave – dvojbe u praksi, Maja Kuhar, predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave


Standardi razlikovnosti u postupcima registracije žiga, prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Kružne prijevare u sustavu pdv-a: kako funkcioniraju i kako se zaštiti, Božidar Kutleša, ravnatelj Porezne uprave i mr. sc. Silvana Zovko Marić, pomoćnica ravnatelja Porezne uprave


Uvjerenje o obavljenoj sigurnosnoj provjeri – mjera informacijske sigurnosti, Svjetlana Milišić, Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost


Naknada za rad privremenog zastupnika – odvjetnika postavljenog odlukom suda, Blaženka Drdić, viša sudska savjetnica - specijalistica VUSRH


Pravo na invalidsku i obiteljsku mirovinu prema ZHBDR-u – prijepori u sudskoj praksi, Žanet Vidović, viša sudska savjetnica VUSRH


Porez na dodanu vrijednost u međunarodnoj trgovini - neka otvorena pitanja, Martina Barić, sudska savjetnica VUSRH


Usmeno će izlagati svi autori osim Blaženke Drdić, Žanet Vidović i Martine Barić.


   

Materijali

Svi radovi bit će objavljeni u zborniku radova koji će svaki sudionik savjetovanja primiti kao radni materijal.


 

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na organizatordoo@gmail.com, ili na faks 01/46 11 901.

Ne morate nužno popunjavati prijavni list, dovoljno je da nam u mailu napišete naziv tvrtke ili ustanove (odnosno ime i prezime za fizičke osobe), adresu, OIB te ime, prezime, mail i telefon osobe koju prijavljujete.


Naknada za savjetovanje i zbornik radova iznosi 185 € (1.393,88 kn, PDV uključen) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj 5307-xxx (xxx je OIB uplatitelja).


PRIJAVNI LIST


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.