* JEDINSTVENI PRAVNI PRIRUČNIK *


Ivica Crnić


USTAV REPUBLIKE HRVATSKE U PRAKSI


s napomenama, opsežnom sudskom praksom, literaturom, prilozima (Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH, Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokol 1 uz tu Konvenciju) i iscrpnim abecednim kazalom pojmova

.

Pravo 91, Zagreb, 2018.

Knjiga omogućuje uvid u bogatu praksu sudova kad primjenjuju Ustav, osobito ustavnopravne standarde pravičnog suđenja. Knjiga prepoznaje važnost pozivanja na Ustav od prvostupanjskog početka spora do njegova završetka. Namijenjena je odvjetnicima, sudovima i drugim državnim tijelima jer kroz brojne sentencije upućuje na važnost primjene razuma u sudskoj praksi te osiguravanje ravnopravnosti stranaka pred sudovima i drugim državnim tijelima.


Tvrdi uvez, 1220 stranica


Cijena: 85 eura (640,43 kn)

 

Sadržaj (.pdf)


Izvatke iz knjige pogledajte na sljedećoj poveznici


Sanja Barić

ZAKONODAVNA DELEGACIJA I PARLAMENTARIZAM U SUVREMENIM EUROPSKIM DRŽAVAMA

Pravo 61, Zagreb, 2009.


 • detaljna raščlamba ustavnog okvira i prakse u 4 parlamentarne države EU - Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Njemačkoj i Italiji

 • odgovori na pitanja:
 • - na koji način predstavnička tijela država članica EU ostvaruju nadzor nad vlastitom egzekutivom,
 • - koja su ograničenja takvog nadzora,
 • - kakve posljedice mogu nastupiti za hrvatski parlamentarizam nakon pristupanja EU
 • kritike i prijedlozi reformi u RH
 • popis propisa i odluka ustavnosudskih foruma, upravnih tijela i nadnacionalnih tijela
 • kazalo pojmova

 

Tvrdi uvez, 366 stranica

 

Cijena: 22 eura (165,75 kn)

 

Sadržaj (.pdf)

   

ŠIME PAVLOVIĆ

Komentar Zakona o suzbijanju diskriminacije (2009.)

PRAVO 59


 • tekst Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN, 85/08.) s komentarima
 • komplementarni međunarodni i hrvatski propisi
 • kaznenopravni, građanskopravni i upravnopravni aspekti suzbijanja diskriminacije
 • prikaz pravnih akata međunarodne zajednice i regionalnih zajednica o zabrani diskriminacije
 • praksa Ustavnog suda RH, Vrhovnog suda RH, Europskog suda za ljudska prava i Suda pravde EU
 • kazalo pojmova


Cijena: 40,00 eura (301,38 kn)


Sadržaj i predgovori (.pdf)


RASPRODANO !!!


SKUPINA AUTORA

Urednik: dr. sc. Jadranko Crnić

Ustav kao jamac pravne države (2002.)

PRAVO 34 • 10 referata istaknutih pravnika:
  • Smiljko Sokol: Ustavni sud RH u zaštiti i promicanju vladavine prava
  • Arsen Bačić: EU ante portas i Ustav RH
  • Ivica Crnić: Izlaganje na savjetovanju Ustav kao jamac načela pravne države u međunarodnom pravnom i gospodarskom prometu (Novi Vinodolski, 2001.)
  • Domagoj Čajkovski: Neke mogućnosti za ubrzanje rješavanja sudskih postupaka
  • Uroš Dujšin: I. Neefikasno pravosuđe je i ekonomski problem; II. Hrvatske nacionalne interese u EU možemo zaštititi samo valjanim argumentima
  • Dražen Matijević: Usklađenost zakona i podzakonskih propisa s Ustavom
  • Jasna Omejec: Pravni učinci ustavnosudske kontrole zakona i drugih propisa
  • Miro Prek: Pravni okvir i postupak usklađivanja slovenskog zakonodavstva s pravilima Unije  - izazovi europskog prava i promjene slovenskog ustava
  • Marinko Đ. Učur: Radna i socijalna prava - osnova pravne sigurnosti u nacionalnim i međunarodnim odnosima
  • Arsene Verny: Konkretni učinci Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju zaključenog između RH i europskih zajednica i njihovih država članica na hrvatsko pravo i praksu donošenja upravnih i sudskih odluka

Tvrdi uvez, 266 stranica

169,05 kn (prije 215 kn)