Ivica Crnić

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA s napomenama i opsežnim abecednim kazalom pojmova i ZAKON O KAMATAMA s uredbama o kamatnim stopama

Biblioteka Zakoni 6, Zagreb 2006.


 • tekst Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05) i Zakona o kamatama (NN 94/04)
 • napomene uz neke članke
 • uredbe o kamatnim stopama
 • opsežno abecedno kazalo pojmova

Tvrdi uvez, 620 stranica


Cijena: 16,73 eura (126 kn)


RASPRODANO !!!


Ivica Crnić

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA s izmjenama iz 2018.

i dodatnom sudskom praksom

Sedmo, bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje.

Pravo 90, Zagreb, lipanj 2018.


- najopsežnija tiskana zbirka sudske prakse prema ZOO-u

- oko 6200 sudskih sentencija i pravnih shvaćanja

- opsežni komentari i napomene

 

 • pročišćeni tekst Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18.)
 • tekst Zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima iz 2018. (Nar. nov., br. 29/18.)
 • literatura te iscrpno abecedno kazalo pojmova na preko 120 stranica

Tvrdi uvez, 2468 stranica

 
Cijena: 131 euro (987,02 kn)

 

Sadržaj


Miroslav Goreta

PROFESIONALNA ODGOVORNOST PSIHIJATRA

Pravne teme 4, Zagreb, 2010.


 • Pregled aktualnih profesionalnih standarda na području opće i forenzične psihijatrije i kriterija za utvrđivanje liječničke pogreške zbog njihovog potenci-jalnog nepoštivanja u svakodnevnom psihijatrijskom radu.

 • Primjeri karakterističnih slučajeva preispitivanja profesionalne odgovor-nosti psihijatra i psihijatrijskih vještačenja provođenih u kaznenim i građanskim postupcima.

 • Među opisanim standardima posebno su istaknuti:
  • informirani pristanak
  • psihijatrijska dijagnoza
  • ordiniranje psihofarmakološke terapije
  • indiciranje i provođenje psihoterapijskog tretmana
  • vođenje medicinske dokumentacije
  • čuvanje profesionalne tajne
  • prisilna civilna hospitalizacija
  • prisilna forenzična hospitalizacija
  • primjena sile u psihijatrijskom tretmanu
  • procjena suicidnog rizika
    

Tvrdi uvez, 173 stranice

 

Cijena: 16 eura (120,55 kn)

 

Sadržaj (.pdf)
Ivica Crnić

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA s napomenama i opsežnim abecednim kazalom pojmova i ZAKON O KAMATAMA s uredbama o kamatnim stopama

Biblioteka Zakoni 6, Zagreb 2006.


 • tekst Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05) i Zakona o kamatama (NN 94/04)
 • napomene uz neke članke
 • uredbe o kamatnim stopama
 • opsežno abecedno kazalo pojmova

Tvrdi uvez, 620 stranica


Cijena: 16,73 eura (126 kn)


RASPRODANO !!!


Ivica Crnić

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA

Šesto, izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Pravo 88, Zagreb, 2016.


- najopsežnija tiskana zbirka sudske prakse po ZOO-u

- oko 5.600 sudskih sentencija i pravnih shvaćanja

- bitno opsežnije napomene i komentari u odnosu na prethodno izdanje

 

 • pročišćeni tekst Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.)
 • komentari i napomene 
 • najopsežnija zbirka sudske prakse o ZOO-u
 • tekst Zakona o kamatama (Nar. nov., br. 94/04.)
 • literatura i opsežno abecedno kazalo pojmova

Tvrdi uvez, 2302 stranice

 
Cijena: 990 kn

 

Sadržaj (.pdf)


RASPRODANO !!!


Ivica Crnić

ODGOVORNOST LIJEČNIKA ZA ŠTETU

Pravne teme 3, Zagreb, 2009.


 • prava pacijenata
 • utvrđivanje odgovornosti za liječničku pogrešku
 • komplikacije u tijeku liječenja
 • vještačenje odgovornosti za pogrešku
 • osiguranje liječnika od odgovornosti
 • opsežna sudska praksa

Tvrdi uvez, 300 stranica

 

Cijena 205,80 kn


Sadržaji i predgovor (.pdf)


RASPRODANO !!!


Miroslav Goreta

PSIHIJATRIJSKI KRITERIJI PRI POVREDI DUŠEVNOG INTEGRITETA

Pravne teme 6, Zagreb, 2014.


 • U svom najnovijem projektu posvećenom psihijatrijskoj evaluaciji povrede duševnog integriteta autor se - nakon uvodnog kritičkog osvrta na tzv. Europske indikativne tablice za ocjenu umanjenja  psihičkog i fizičkog integriteta (CEREDOC 2000) i njihove hrvatske inačice - posebno posvećuje analizi njihovih najproblematičnijih elemenata.
 • U drugom dijelu se daju prijedlozi za stručno i znanstveno utemeljene psihijatrijske kriterije, kako u odnosu na opća "ideološka" pitanja (psihijatrijska dijagnostika; "prevođenje" psihijatrijskih pojmova u pravničku terminologiju; metodološki aspekti vještačenja na području kompenzacije neimovinske štete i dr), te posebno - kvantifikacijski standardi za što preciznije deskriptivno i postotno utvrđivanje psihotraumatskih oštećenja kod vještačene osobe.

 • S obzirom da još uvijek ne raspolažemo univerzalno prihvaćenim (svjetskim ili "samo" stvarno europskim)  tablicama za procjenu povrede duševnog integriteta, autor se u ovom  projektu (u najvećoj mjeri) oslanja na zadnje verzije švicarskih i njemačkih tablica (čiji su autori isključivo najkompetentniji psihijatri) - uz neke vlastite metodološke modifikacije vezane za specifičnosti hrvatskog zakonodavstva.

 

Tvrdi uvez, 106 stranica

 

Cijena 115 kn

 

Sadržaj (.pdf)


RASPRODANO !!!

 

Skupina autora

MULTIDISCIPLINARNI ASPEKTI OZLJEDE VRATNE KRALJEŽNICE

Knjiga radova, 2002.


 


 • 31 referat vrsnih pravnika, doktora medicine i medicinskih vještaka o ozljedi vratne kralježnice

Meki uvez, 244 stranica

 

Cijena 105,00 kn


RASPRODANO !!!


Ivica Crnić

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA

Napomene. komentari, sudska praksa i abecedno kazalo pojmova

Peto izdanje

Pravo 80, Zagreb, 2012.

 

 • pročišćeni tekst Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11 - čl. 9. Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza)
 • komentari, napomene i objašnjenja uz svaki članak
 • najopsežnija zbirka sudske prakse o ZOO-u
 • prilozi: izvadci iz Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12) i Zakon o kamatama (NN 94/04)
 • literatura i iscrpno abecedno kazalo pojmova

 

Tvrdi uvez, 1812 stranica

 
Cijena 870,00 kn

 

Sadržaj (.pdf)


 

RASPRODANO !!!


Ivica Crnić

UTVRĐIVANJE IZNOSA NOVČANE NAKNADE NEIMOVINSKE ŠTETE

Pravne teme 5, Zagreb, 2013.

 


 •  Koliki iznos odštete u novcu pripada žrtvi za pretrpljene tjelesne i duševne patnje i    strah? Kako ujednačiti sudsku praksu u pogledu iznosa koji se kao odšteta dosuđuju žrtvama štetnih događanja? S tim pitanjima susreću se oštećenici i njihovi odvjetnici, štetnici i osobe koje za njih odgovaraju, napose osiguratelji kao i njihovi pravni zastupnici, sudski medicinski vještaci, i drugi. Svima njima namijenjena je ova knjiga s ciljem da se upozori koja činjenična i pravna pitanja valja imati na umu kad se određuje iznos (visina) pravične novčane naknade za pretrpljenu neimovinsku štetu.

 

Tvrdi uvez, 204 stranica

 
Cijena 190 kn

 

Sadržaj (.pdf)


RASPRODANO !!!


Ivica Crnić

NEIMOVINSKA ŠTETA

Pravne teme 1, Zagreb, 2006.

 

 • o novom poimanju neimovinske štete po Zakonu o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2006.
 • o odgovornosti (predugovorna, ugovorna i odgovornost za prouzročenje štete)
 • o neimovinskoj šteti (ključne novine po ZOO-u, tko ima pravo na naknadu)
 • prava osobnosti (fizičke i pravne osobe, druga prava)
 • popravljanje štete (načini popravljanja i kriteriji za utvrđivanje iznosa naknade)
 • ostali instituti (zatezne kamate, zastara, buduća šteta, stjecanje bez osnove, akontacija, monetarni nominalizam, uračunavanje drugih naknada)
 • neka postupovna pitanja (sastavljanje tužbe i tužbeni zahtjev te sastavljanje presude prvog stupnja)
 • sudska praksa koju autor smatra aktualnom za primjenu novog propisa
 • prilozi:
 • - izvodi iz Zakona o obveznim odnosima i Zakona o medijima,
 • - orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete
 • primjeri tužbe i presude
 • opsežno abecedno kazalo pojmova

Tvrdi uvez, 374 stranice

 

Cijena 261,00 kn