Božica Cvjetko, Mladen Singer

KAZNENOPRAVNA ODGOVORNOST MLADEŽI U PRAKSI I TEORIJI

s prilozima i literaturom

Pravo 75, Zagreb, 2011.


Knjiga iscrpno obrađuje odgovornost mladeži s aspekta kaznenog i kaznenopostupovnog prava. Radi se o evaluaciji Zakona o sudovima za mladež od njegova stupanja na snagu kao lex specialis sa stajališta teorije i prakse.


 • opće odredbe o maloljetnicima u kaznenom pravu
 • posebnosti kaznenog postupka prema maloljetniku - načelo svrhovitosti i prikaz izvansudske nagodbe
 • nadležnost i uloga državnih tijela tijekom kaznenog postupka – policije (posebno komunikacija s maloljetnikom), državnog odvjetništva, suda za mladež i centra za socijalnu skrb
 • o pravnim lijekovima u kaznenom postupku protiv maloljetnika
 • sankcije i njihovo izvršavanje prema Zakonu o sudovima za mladež (iscrpan opis svih posebnih obveza)
 • materijalnopravni i kaznenopostupovni položaj mlađih punoljetnih počinitelja kaznenih djela
 • prilozi: Zakoni o sudovima za mladež (NN 84/11 i NN 111/97, 27/98,12/02), obrazloženje Konačnog prijedloga ZSM-a iz 2011., međunarodni standardi UN-a i Vijeća Europe, Naputak Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave o provedbi nadzora suda za mladež nad izvršavanjem zavodskih odgojnih mjera iz 2002.
 • literatura i pravni izvori

Tvrdi uvez, 790 stranica

 

Cijena 395,00 kn


SadržajAna Garačić

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU

Pravni lijekovi

Pravo 69, Zagreb, 2010.


DODATAK - ZID ZKP-a (NN 80/11)

 

 • članci Zakona o kaznenom postupku (NN, br. 152/08 i 76/09) koji se odnose na redovite i izvanredne pravne lijekove u kaznenom postupku
 • napomene i sudska praksa uz svaki članak
 • literatura
 • abecedno kazalo pojmova

Tvrdi uvez, 819 stranica

 

Cijena: 235 kn


Preuzimanje sadržaja


Ana Garačić

PRAVNA SHVAĆANJA U KAZNENOM PRAVU

Zagreb, 2008.


 • 300 pravnih shvaćanja, načelnih stavova i zaključaka iz:
 • - materijalnog i procesnog kaznenog prava
 • - Zakona o sudovima za mladež
 • - Zakona o štampi i drugim vidovima informiranja
 • - Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća
 • - Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske
 • - Zakona o prekršajima
 • sustavno izloženo kronološkim redom za razdoblje od 1956. do 2008. godine
 • uvodna objašnjenja
 • obrazloženja i sudska praksa uz pojedina pravna shvaćanja

Tvrdi uvez, 458 stranica

 

Cijena: 185 kn

 

Sadržaj i predgovor (.pdf)


Velinka Grozdanić, Marissabell Škorić

UVOD U KAZNENO PRAVO - Opći dio

Zagreb, 2009.

RASPRODANO !!!!


 • udžbenik namijenjen studentima prava, ali može poslužiti i diplomiranim pravnicima prilikom pripremanja pravosudnog ispita te svima ostalima koji se žele upoznati s pojmovima i institutima kaznenog prava
 • sadrži:
 • - pojam, podjelu i izvore kaznenog prava
 • - tumačenje i primjenu Kaznenog zakona
 • - pojam i elemente kaznenog djela
 • - sudioništvo
 • - kaznenopravne sankcije
 • - posebne kaznenopravne mjere
 • - odgovornost pravnih osoba za kaznena djela

Tvrdi uvez, 260 stranica

 

Cijena: 147 kn

 

Sadržaj (.pdf)


TRAJNO SNIŽENO!

Franjo Bačić i Šime Pavlović

KOMENTAR KAZNENOG ZAKONA-Drugi dio

2006.

 RASPRODANO !!!!

 

 • dodatak knjizi KOMENTAR KAZNENOG ZAKONA, Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, Posebno kazneno zakonodavstvo (2004.)
 • autorski pročišćene članke Kaznenog zakona izmijenjene i dopunjene Zakonom o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN 71/06) s komentarom

 

Meki uvez, 97 stranica

 

Cijena: 84 kn (prije 110 kn)


Ana Garačić

NOVI KAZNENI ZAKON   

Pravo 82, Zagreb, 2013.

     RASPRODANO !!!!

 

- aktualni autorski pročišćeni tekst Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12) na snazi od 1. siječnja 2013.

- iscrpni komentar svakog članka

- sudska praksa uz članke

- prilozi:

- Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN 151/03, 110/07, 45/11 i 143/12)

            - Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (NN 143/12)

            - Zakon o probaciji (NN 143/12)

            - Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12)

            - Zakon o USKOK-u (NN 76/09, 116/10, 145/10, 57/11 i 136/12)

            - Pravna shvaćanja Vrhovnog suda Republike Hrvatske o neodređenim vrijednostima koje su zakonsko obilježje pojedinih kaznenih djela od 27.

prosinca 2012.

- podaci o prosječnom dnevnom dohotku u RH od 31.3.1998. do 31.3.2013.

- abecedno kazalo pojmova

 

Tvrdi uvez, 860 stranica

 

cijena: 480 kn

 

Sadržaj (.pdf)TRAJNO SNIŽENO!

Zorislav Kaleb

NOVI ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU

s dodatkom: Zakon o izmjenama i dopunama ZKP-a (Nar. nov., br. 80/11.)

Biblioteka Zakoni 7, Zagreb, 2010.

 

 RASPRODANO !!!!

 • autorski pročišćeni tekst Zakona o kaznenom postupku (Nar. nov., br. 152/08, 76/09)
 • uvodna objašnjenja
 • tekst obrazloženja Konačnog prijedloga Zakona o kaznenom postupku iz 2008. uz zakonske članke
 • prilozi:
 • - Zakon o USKOK-u
 • - Zakon o državnom odvjetništvu
 • - Zakon o policijskim poslovima i ovlastima
 • abecedno kazalo uz ZKP i za ZUSKOK

 

Tvrdi uvez: 663 stranice

 

Cijena: 136 kn

 

Preuzimanje sadržaja i predgovora


Ana Garačić

KAZNENI ZAKON U SUDSKOJ PRAKSI (2009.)

- autorski pročišćeni tekst -


Opći dio (Pravo 63), Posebni dio (Pravo 64)

RASPRODANO !!!!

II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje


* 35% više komentara i sudske prakse u odnosu na I. izdanje *RASPRODANO !


RASPRODANO !


 • aktualni autorski pročišćeni tekst Kaznenog zakona na snazi od 1. siječnja 2009.
 • komentar svakog članka
 • opsežna sudska praksa (oko 2000 odluka i stajališta sudova)
 • sva pravna shvaćanja o visinama neodređenih vrijednosti koje su zakonsko obilježje pojedinih kaznenih djela
 • pravna shvaćanja Kaznenog odjela Vrhovnog suda RH i županijskih sudova od 1984. pa nadalje
 • podaci o prosječnom dnevnom dohotku u RH od 31. ožujka 1998. do 30. rujna 2009.
 • iscrpno abecedno kazalo pojmova


Tvrdi uvez

Opseg: Opći dio - 650 stranica RASPRODANO !

Cijena: 400 kn

  


Posebni dio - 900 stranica RASPRODANO !

Cijena: 480 kn


Preuzimanje sadržaja i predgovora (Pravo 63)

Preuzimanje sadržaja i predgovora (Pravo 64)Šime Pavlović

KAZNENO PRAVO

beznačajno kazneno djelo, nužna obrana i krajnja nužda u hrvatskom kaznenom pravu

PRAVO 52, Zagreb, 2006.

  Rasprodano !!!

 

 • beznačajno kazneno djelo, nužna obrana i krajnja nužda u hrvatskom kaznenom pravu
 • propisi, praksa, teorija
 • abecedno kazalo pojmova

 

Tvrdi uvez, 190 stranica

 

CIjena: 157,50 kn