HRVATSKO DRUŠTVO ZA GRAĐANSKOPRAVNE ZNANOSTI I PRAVNU PRAKSUXXII. TRADICIONALNO SAVJETOVANJEAKTUALNOSTI HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA I

PRAVNE PRAKSE


Opatija, 2007.
926 stranica

105,00 kn

 Referati

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.

9.


10.


11.


12.


Suđenje u razumnom roku - dr. sc. Jadranko Crnić, dipl. iur., predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske u mirovini

Novine koje donosi novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji - Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik Samostalne službe za zakonodavstvo u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Zaštita povjerenja u pravnom prometu nekretnina - Mladen Žuvela, dipl. iur., sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske u mirovini

Imovina u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - Desanka Sarvan, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije

Tužbe zemljišnoknjižnog prava - Damir Kontrec, dipl. iur., sudac i zamjenik predsjednika Županijskog suda u Varaždinu

Zastara i novi Zakon o obveznim odnosima - Đuro Sessa, dipl. iur., sudac i predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu

Ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju - doc. dr. sc. Marijan Ćurković, dipl. iur., predsjednik Hrvatskog ureda za osiguranje

Poduzetnički ugovori - akademik Jakša Barbić

Izbor članova radničkih vijeća - Darko Milković, dipl. iur., sudac i zamjenik predsjednice Županijskog suda u Zagrebu

Primjena propisa o parničnom postupku u parnicama naknade štete iz odnosa osiguranja -Ivica Crnić, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Vrijednost predmeta spora te troškovi parničnog postupka - dr. sc. Ivo Grbin, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske u mirovini

Ovrha na pokretninama - Branko Hrvatin, dipl. iur., predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Priopćenja


1.

Ustavnosudska zaštita načela razmjernosti - Renata Gerkman Rudec

2.

Povrat privatne imovine dane na privremeno korištenje – praksa Vrhovnog suda RH, Ustavnog suda RH i Europskog suda za ljudska prava - Sandra Marković

3.

Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana - Željko Vojković

4.

Usklađivanje stvarnog i pravnog stanja na nekretninama u svjetlu najnovije izmjene i dopune Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – Amira Hadžić

5.

Jedan problem u zemljišnoknjižnoj praksi ili gdje su dosezi prvenstvenog reda - prof. dr. sc. Hrvoje Kačer

6.

Utjecaj prejudicijelnog odlučivanja u postupku urbane komasacije na stvarnopravne odnose – Hano Ernst

7.

Poslovna sposobnost fizičkih osoba kao pravna pretpostavka valjanosti pravnih poslova - Alen Golub

8.

Evazija i eutanazija - Andrej Abramović

9.

O naknadi štete zbog zakašnjenja dužnika prilikom ispunjenja novčanih obveza - Dinko Jakelić

10.

Gospodarsko interesno udruženje lučkih uprava - Vanja Seršić

11.

Obvezno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja - Berislav Matijević

12.

Neki pravni aspekti estetske kirurgije - Blanka Ivančić-Kačer

13.

Mjenica u sudskim postupcima - Zinka Bulka

14.

Nakladnički (izdavački) ugovor - Daria Katica

15.

Licencija žiga po novom obveznom i žigovnom pravu - Dragan Zlatović

16.

Nešto o sudskoj zaštiti u slučaju isključenja člana udruge iz udruge - dr. sc. Ivan Kaladić

17.

Novi sustav tajnosti podataka u Republici Hrvatskoj - dr. sc. Goran Vojković

18.

Registar objekata leasinga – mr. sc. Ana Keglević

19.

U susret Zakonu o sprječavanju zlostavljanja na radu - dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat - mr. sc. Gabrijela Mihelčić

20.

Nomotehničke napomene uz provedbu Zakona o zaštiti okoliša - dr.sc. Marinko Đ. Učur

21.

Organi zastupnici kao zastupnici pravnih osoba u parničnim postupcima - Iris Gović

22.

Prekid parničnog postupka odlukom suda – mr. sc. Zorislav Kaleb

23.

(Vrste) međupresuda (de lege ferenda) - Jakob Nakić

24.

Dopunska drugostupanjska odluka - Nikola Opatić

25.

Pasivna legitimacija kod pobijanja pravnih radnji u i izvan stečaja - mr. sc. Jelena Čuveljak

26.

Ovrha na motornom vozilu – zakonodavčev promašaj? - Damir Majstorović

27.

Privremene mjere u noveli Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima iz 2007. godine: prilagodba hrvatskog prava europskome – Romana Matanovac