Katalog izdanja 9/19                                   NARUDŽBENICA                             


ONLINE NARUDŽBA


NAJNOVIJE U IZDANJU ORGANIZATORA

 

 

Jakša Barbić


ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA


Osmo, dopunjeno izdanje, ožujak 2020.


Knjiga sadržava:

- opsežna uvodna objašnjenja Jakše Barbića o izmjenama ZTD-a

- pročišćeni tekst ZTD-a

- Zakon o izmjenama i dopunama ZTD-a (NN 40/19)

- abecedno kazalo uz ZTD

- uvodna objašnjenja Jakše Barbića o izmjenama ZSR-a

- pročišćeni tekst ZSR-a

- Zakon o izmjenama i dopunama ZSR-a (NN 40/19)

- abecedno kazalo uz ZSR

- Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (NN 121/19)

- Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu (NN 65/19)

- Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra (NN 6/20)

- Zakon o uvođenju Europskog društva i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja

- Uredbu Vijeća (EZ) br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. o Statutu europskog društva (SE)

- Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2137/85 od 25. srpnja 1985. o Europskom gospodarskom interesnom udruženju (EGIU)

- Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) (NN 93/14)


Tvrdi uvez: 1150 stranica,


cijena: 475 kuna


sadržaj i predgovori .pdf
GODIŠNJAK 27

Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

(2020.)

 *37 radova iz područja europskog, ustavnog, međunarodnog privatnog,

građanskog, trgovačkog, radnog i socijalnog, parničnog,

ovršnog, stečajnog i upravnog prava u praksi *


Meki uvez,  512 stranica, 735 kuna


sadržaj .pdf


Zbornik radova sa savjetovanja        


NOVOSTI U UPRAVNOM PRAVU I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI


održanog 13. prosinca 2019.


Autori i teme:


 •     

UVODNA RIJEČ

Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


 •  

ODGOVORNOST SLUŽBENIKA ZA POVREDU SLUŽBENE DUŽNOSTI, Darko Milković, mag. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Državnog sudbenog vijeća


 •     

UPRAVA U SLUŽBI GRAĐANA: HRVATSKA PERSPEKTIVA, dr. sc. Dario Đerđa, dipl. iur., redoviti profesor i predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

 •     

EX OFFICIO PRIMJENA PRAVA EU PRED NACIONALNIM SUDOVIMA, dr. sc. Tatjana Josipović, dipl. iur., redovita profesorica i predstojnica Katedre za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 •     

PRAVNI LIJEKOVI U UPRAVNOM SPORU: KREĆU LI SE UPRAVNO I PARNIČNO SUDOVANJE U SUPROTNIM SMJEROVIMA?, dr. sc. Alan Uzelac, dipl. iur., redoviti profesor i predstojnik Katedre za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 •     

POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE U UPRAVNOM SPORU, mr. sc. Mirjana Juričić, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 •     

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA – NEKI ASPEKTI, mr. sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 •     

UTVRĐIVANJE GRAĐEVNE ČESTICE U UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI, Silvio Čović, dipl. iur., predsjednik Upravnog suda u Splitu i Milan Franić, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Splitu

 •     

NEKE DVOJBE U POSTUPCIMA KATASTARSKE IZMJERE, Vesna Perić, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda u Rijeci i Antun Žagar, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Rijeci

 •     

Opoziv statusa supsidijarne zaštite prema praksi Suda Europske unije u predmetu C-720/17, Blaženka Drdić, dipl. iur., viša sudska savjetnica na VUSRH

 •     

Ozljeda na radu, Žanet Vidović, dipl. iur., viša sudska savjetnica na VUSRH

 •     

Priznavanje prava na obiteljsku mirovinu prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (s posebnim osvrtom na prava članova izvanbračne zajednice / komentar sudskih odluka ), Dubravko Muc, dipl.iur., viši sudski savjetnik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

Meki uvez, 288 stranica

 

Cijena: 249 kn


sadržaj .pdf
Jakša Barbić                   

PRAVO DRUŠTAVA, KNJIGA TREĆA, DRUŠTVA OSOBA 

Drugo, izmjenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, 2019.

 

 • U knjizi se, najpotpunije kod nas, obrađuju društva osoba. Polovina knjige posvećena je ortaštvu i njegovim pojavnim oblicima (ugovorima o konzorciju, zajedničkom ulaganju, zajednici prava glasa u trgovačkom društvu, udjelu u tuđem udjelu, holdingu, poolu osiguranja tražbina, patenata). Ortaštvo je najraširenije društvo među građanima i trgovcima (nekada u svakodnevnom životu ortaci nisu ni svjesni da su njegovi članovi) i temelj je za razumijevanje svih društava.

 • Uz to temeljito se obrađuju javno trgovačko društvo, komanditno društvo, tajno društvo, gospodarsko interesno udruženje, europsko gospodarsko interesno udruženje. Opsežno je obrađena i udruga pa knjiga može korisno poslužiti desecima tisuća udruga i velikom broju njihovih članova u pravnom uređenju njihovih odnosa, zaštiti prava, djelovanju tijela udruge i odnosu udruge s trećima.

Tvrdi uvez, 1036 stranica, cijena 548 kn


sadržaj i predgovori (.pdf)

* JEDINSTVENI PRAVNI PRIRUČNIK *


Ivica Crnić


USTAV REPUBLIKE HRVATSKE U PRAKSI


s napomenama, opsežnom sudskom praksom, literaturom, prilozima (Ustavni zakon o

Ustavnom sudu RH, Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokol 1 uz tu Konvenciju)

i iscrpnim abecednim kazalom pojmovaSadržaj (.pdf)


Knjiga omogućuje uvid u bogatu praksu sudova kad primjenjuju Ustav, osobito ustavnopravne

standarde pravičnog suđenja. Knjiga prepoznaje važnost pozivanja na Ustav od prvostupanjskog

početka spora do njegova završetka. Namijenjena je odvjetnicima, sudovima i drugim državnim

tijelima jer kroz brojne sentencije upućuje na važnost primjene razuma u sudskoj praksi te

osiguravanje ravnopravnosti stranaka pred sudovima i drugim državnim tijelima.


Tvrdi uvez, 1220 stranica, cijena 640 kn


----------------------------------------------------------------------------------

Ivica Crnić


ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA s izmjenama iz 2018.

i dodatnom sudskom praksom

Sedmo, bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, lipanj 2018.Autorski pročišćeni tekst (Narodne novine 35/05., 41/08., 125/11 - čl.9.

Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza, br 78/15. i 29/18.).

Najopsežnija tiskana zbirka sudske prakse prema Zakonu o obveznim odnosima. Sadržava

oko 6200 sudskih sentencija i pravnih shvaćanja, opsežne komentare i napomene, tekst Zakona o

izmjenama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br.  29/18.), literaturu te iscrpno abecedno kazalo

pojmova na preko 120 stranica.

Tvrdi uvez: 2468 stranica, cijena 990 kuna