ONLINE NARUDŽBAMarko Bratković

REVIZIJA PO DOPUŠTENJU

2023.


 • U ovoj monografiji čitatelj će pronaći ne samo zanimljiv, lijepo sročen tekst koji će mu omogućiti dublje razumijevanje zakonskog uređenja revizije i uloge Vrhovnog suda u ujednačavanju sudske prakse nego i praktične smjernice kako sastaviti kvalitetan prijedlog za dopuštenje revizije i reviziju.

 • revizija po dopuštenju u hrvatskom pravu
 • ograničenja pristupa vrhovnom sudu i pravo na sud
 • funkcija revizije
 • revizija po dopuštenju u njemačkom, austrijskom i slovenskom pravu kao poticaj za     uređenje revizije u hrvatskom pravu
 • prikladnost pojedinih kriterija dopuštenosti revizije
 • uloga Vrhovnog suda u ujednačavanju sudske prakse i razvoju prava
 • uputnice na sudsku praksu, ponajviše Europskog suda za ljudska prava
 • uloga odvjetnika u revizijskom postupku
 • odnos revizije po dopuštenju i ustavne tužbe
 • obrazloženost odluka revizijskog suda
 • smjernice za sastavljanje kvalitetnog prijedloga za dopuštenje revizije
 • četiri priče i četiri zablude o ulozi Vrhovnog suda
 • bogata bibliografija

Tvrdi uvez, 326 stranica


Cijena: 50 eura (376,73 kn)


Sadržaj


Izvadak iz knjigeBranka Rešetar i Slađana Aras Kramar


KOMENTAR OBITELJSKOG ZAKONA

I. i II. knjiga


sa sudskom praksom, literaturom i stvarnim kazalom


Izvadak iz I. knjige pogledajte ovdje

Izvadak iz II. knjige pogledajte ovdje.

Knjigu naručite ovdje.


            


Pravo 94 - tvrdi uvez, 1284 stranice, 112 eura (843,86 kn)

Pravo 95 - tvrdi uvez, 872 stranice, 76 eura (572,58 kn)


Zbornik radova sa savjetovanja        


NOVOSTI U UPRAVNOM PRAVU I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI


održanog 7. prosinca 2023.


Autori i teme:


 •     

UVODNA RIJEČ

Ante Galić, dipl. iur., sudac Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


 •  

UPRAVNI SPOR: NEPOSREDNA PRIMJENA USTAVA I EUROPSKE KONVENCIJE, NAČELO DOBROG UPRAVLJANJA I ARGUMENT ZDRAVOG RAZUMA, dr. sc. Alen Rajko, nasl. doc., sudac Upravnog suda u Rijeci

 •     

NOVELA ZPP-a IZ 2022. I UPRAVNI SPOR, prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Mihajlo Dika, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

 •     

ANONIMIZACIJA SUDSKIH ODLUKA, Nia Novak, odvjetnička vježbenica i izv. prof. dr. sc. Marko Jurić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 •     

ZAŠTITA KRAJNJIH KUPACA ELEKTRIČNE ENERGIJE U VRIJEME ENERGETSKE KRIZE, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 •     

ZASTARA POVRATA NEOSNOVANO PLAĆENE KOMUNALNE NAKNADE (O IZMJENI SUDSKE PRAKSE), mr. sc. Inga Vezmar Barlek, predsjednica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 •     

JAMSTVO STJECANJA PRAVA U UPRAVNOM POSTUPKU, prof. dr. sc. Marko Šikić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 •     

NEKA PITANJA UPRAVNOG PRAVA U NOVOM UREĐENJU POMORSKOG DOBRA U REPUBLICI HRVATSKOJ, prof. dr. sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

 •     

ZABILJEŽBA OVRHE NA NEKRETNINI – TREBAMO LI INTERVENIRATI U UREĐENJE, prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

 •     

OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE – DVOJBE U PRAKSI, Maja Kuhar, predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

 •     

STANDARD RAZLIKOVNOSTI U POSTUPCIMA REGISTRACIJE ŽIGA, prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 •     

KRUŽNE PRIJEVARE U SUSTAVU PDV-a: KAKO FUNKCIONIRAJU I KAKO SE ZAŠTITITI, Božidar Kutleša, ravnatelj Porezne uprave i mr. sc. Silvana Zovko Marić, pomoćnica ravnatelja Porezne uprave

 •     

UVJERENJE O OBAVLJENOJ SIGURNOSNOJ PROVJERI – MJERA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI, Svjetlana Milišić, Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost

 •     

NAKNADA TROŠKOVA ZA RAD PRIVREMENOG ZASTUPNIKA-ODVJETNIKA POSTAVLJENOG ODLUKOM SUDA, Blaženka Drdić, viša sudska savjetnica - specijalistica VUSRH

 •     

PRAVO NA INVALIDSKU I OBITELJSKU MIROVINU PREMA ZHBDR-u – PRIJEPORI U SUDSKOJ PRAKSI, Žanet Vidović, sutkinja Općinskog suda u Sesvetama

 •     

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI – NEKA OTVORENA PITANJA, Martina Barić, sudska savjetnica VUSRH


Tvrdi uvez, 372 stranice


Cijena: 42 eura (316,15 kn)


sadržaj .pdf


Zbornik radova sa savjetovanja        


NOVOSTI U UPRAVNOM PRAVU I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI


održanog 9. prosinca 2022.


Autori i teme:


 •     

UVODNA RIJEČ

Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


 •  

ULOGA VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE U OSIGURANJU JAMSTAVA IZ ČLANKA 29. USTAVA RH,

dr. sc. Snježana Bagić, dipl. iur., sutkinja Ustavnog suda RH

 •     

SLABLJENJE PRAVNE ZAŠTITE U UPRAVNOM SPORU,

prof. dr. sc. Dario Đerđa, dipl. iur., Pravni fakultet u Rijeci

 •     

PROSTORNI PLANOVI I TRŽIŠNA VRIJEDNOST NEKRETNINE (PRAVNI INTERES),

prof. dr. sc. Marko Šikić, dipl. iur., Pravni fakultet u Zagrebu i

izv. prof. dr. sc. Mateja Held, dipl. iur., Pravni fakultet u Zagrebu

 •     

ZAŠTITA VLASNIŠTVA U POSTUPKU IZDAVANJA LOKACIJSKE DOZVOLE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE,

prof. dr. sc. Tatjana Josipović, dipl. iur., Pravni fakultet u Zagrebu

 •     

ZABILJEŽBA TRAŽBINE S OSNOVE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE NA NEKRETNINI KORISNIKA - OTVORENA PITANJA,

prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, dipl. iur., Pravni fakultet u Rijeci

 •     

DOSEG UPRAVNE I SUDSKE PRAKSE U PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA,

dr. sc. Zoran Pičuljan, dipl. iur., Povjerenik za informiranje i

mr. sc. Dubravka Bevandić, dipl. iur., voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje

 •     

ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI,

prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, dipl. iur., Pravni fakultet u Zagrebu

 •     

PRIVREMENE MJERE I ODGODNI (SUSPENZIVNI) UČINAK ŽALBE U PRAVU EU-a I PRAKSI SUDA EU-a,

prof. dr. sc. Dubravka Akšamović, dipl. iur., Pravni fakultet u Osijeku

 •     

POVRATNO DJELOVANJE OPĆIH AKATA JEDINICA LOKALNE I PORUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U PRAKSI VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE,

dr. sc. Sanja Otočan, dipl. iur., sutkinja VUSRH

 •     

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA, NACIONALNI PRAVNI OKVIR I PROTOKOLI GRECO ZA SUCE I SLUŽBENIKE,

Senka Orlić Zaninović, dipl. iur., sutkinja VUSRH

 •     

ANALIZA ZAKONSKOG INSTITUTA DAVANJA STRUČNIH MIŠLJENJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA,

izv. prof. dr. sc. Marko Jurić, dipl. iur., Pravni fakultet u Zagrebu

 •     

ROKOVI IZ ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA – KROZ SUDSKU PRAKSU,

Snježana Horvat-Paliska, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda u Rijeci

 •     

ODNOS SUDOVA I MEDIJA (IZ PRESPEKTIVE INFORMACIJSKOG UPRAVNOG PRAVA),

doc. dr. sc. Alen Rajko, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci

 •     

NEPRIPADNA ISPLATA MIROVINE,

Blaženka Drdić, dipl. iur., viša sudska savjetnica - specijalistica VUSRH

 •     

USUSRET IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU,

Žanet Vidović, dipl. iur., viša sudska savjetnica VUSRH


PRAVO NA PRISTUP SUDU U SUDSKOJ PRAKSI,

Glorjana Čičak, dipl. iur., viša sudska savjetnica VUSRH

 •     

TROŠKOVI STRANAKA U UPRAVNOM POSTUPKU,

Martina Barić, dipl. iur., sudska savjetnica VUSRH


Tvrdi uvez, 432 stranice


Cijena: 52 eura (391,79 kn)


sadržaj.pdf