VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

 

u suradnji s

 

Organizatorom d.o.o.

 

p r i r e đ u je

 

DEVETO SAVJETOVANJE


NOVOSTI  U  UPRAVNOM  PRAVU

I  UPRAVNOSUDSKOJ  PRAKSI

 

Petak, 10. prosinca 2021. u 9.30 sati


Savjetovanje će se održati online.

 

 Za sudjelovanje je potrebno imati računalo (laptop, tablet, mobitel)

sa solidnom internetskom vezom i zvučnikom ili slušalicama.

Detaljne upute nakon prijave poslat ćemo Vam na mail.

 

UREDNIK SAVJETOVANJA

Ante Galić

 

PREDAVAČI:

 

Tomislav Artuković, Petar Bačić, Vlaho Bassegli Gozze,

Silvio Čović, Blaženka Drdić, Ante Drezga, Dario Đerđa,

Milan Franić, Iris Goldner Lang, Snježana Horvat-Paliska,

Aleksandra Maganić, Ivana Maletić, Lana Ofak,

Senka Orlić-Zaninović, Tamara Perišin,

Kristina Senjak Krunić, Marko Šikić,

Sanja Trgovac, Žanet Vidović


Početak rada u 9.30 sati

 

* radni materijal: zbornik radova *

 

PRIJAVNI LIST


Raspored rada


   

Teme i autori

   

POZDRAVNA RIJEČ:

Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Dr. sc. Ivan Malenica, dipl. iur., ministar pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

Mr. sc. Radovan Dobronić, dipl. iur., predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske


TEME:

ŽALBA U UPRAVNOM SPORU I PARNIČNOM POSTUPKU – SLIČNOSTI I RAZLIKE, dr. sc. Aleksandra Maganić, dipl. iur., redovita profesorica na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


UČINCI PRVE NOVELE ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU NA HRVATSKO UPRAVNOPOSTUPOVNO PRAVO, dr. sc. Dario Đerđa, dipl. iur., prodekan za poslovne odnose, redoviti profesor i predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci


PRAVO MIGRACIJA I AZILA U KONTEKSTU ZAKONODAVNE REFORME EUROPSKE KOMISIJE I AKTUALNE PRAKSE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA, dr. sc. Iris Goldner Lang, prodekanica, redovita profesorica u trajnom zvanju i predstojnica Katedre za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


USTAVNOSUDSKA KONTROLA U OBJEKTIVNOM UPRAVNOM SPORU – NOVIJA PRAKSA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, Sanja Trgovac, dipl. iur., viša ustavnosudska savjetnica – mentorica, voditeljica Savjetničke službe na Ustavnom sudu Republike Hrvatske


DOPUŠTENE IZMJENE UGOVORA O KONCESIJI BEZ PROVEDBE NOVOG POSTUPKA DODJELE KONCESIJE, dr. sc. Marko Šikić, dipl. iur., redoviti profesor i predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Lana Ofak, dipl. iur., izvanredna profesorica na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


SLOBODA INFORMIRANJA I USTAVNOPRAVNE GRANICE, dr. sc. Petar Bačić, dipl. iur., prodekan i redoviti profesor na Katedri za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu


ULOGA EUROPSKOG REVIZORSKOG SUDA U KREIRANJU I PROVEDBI EUROPSKIH POLITIKA, Ivana Maletić, dipl. oec., članica Europskog revizorskog suda


VLADAVINA PRAVA U EU I NEOVISNOST NACIONALNIH SUDOVA, dr. sc. Tamara Perišin, dipl. iur., sutkinja Općeg suda EU-a


OBILJEŽJA NOVOG ZAKONA O NEPROCIJENJENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU, Senka Orlić Zaninović, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


UPRAVNOPRAVNI INSTITUTI ODGODNOG UČINKA I PRIVREMENE MJERE – MEĐUSOBNI ODNOS, Vlaho Bassegli Gozze, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Zagrebu i Kristina Senjak Krunić, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda u Zagrebu


TUŽBENI ZAHTJEV U UPRAVNOM SPORU – NEKI PRIJEPORI U DOKTRINI I SUDSKOJ PRAKSI, Silvio Čović, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Splitu i Milan Franić, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Splitu


RETROAKTIVNOST POREZNIH PROPISA U SUDSKOJ PRAKSI, Ante Drezga, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Zagrebu i Tomislav Artuković, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Osijeku


MEĐUNARODNA I PRIVREMENA ZAŠTITA KROZ PRAKSU UPRAVNIH SUDOVA: SPECIFIČNOSTI I IZAZOVI,

Snježana Horvat-Paliska, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda u Rijeci


NAKNADA TROŠKA PRIJEVOZA U OKVIRU PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Žanet Vidović, dipl. iur., viša sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


PROMJENE U ZAKONODAVSTVU I SUDSKOJ PRAKSI O STATUSU NJEGOVATELJA

Blaženka Drdić, dipl. iur., viša sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


   

Materijali

Svi radovi bit će objavljeni u zborniku radova koji će svaki sudionik savjetovanja primiti kao radni materijal.


 

   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Molimo sudionike da svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu organizatordoo@gmail.com, što će voditeljima omogućiti da što potpunije na njih odgovore. Sudionici će, naravno, moći i neposredno na savjetovanju postavljati pitanja.

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na organizatordoo@gmail.com, ili na faks 01/46 11 901. Nakon prijave na mail ćete dobiti detaljne upute o načinu održavanja online savjetovanja.


Naknada za savjetovanje, zbornik radova i ostali radni materijal iznosi 1100 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj 5107-xxx (xxx je OIB uplatitelja).


PRIJAVNI LIST


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.