ORGANIZATOR D.O.O.


povodom izlaska iz tiska nove knjige Iris Gović Penić


Izabrana praksa ESLJP-a i građanski postupci

pred hrvatskim sudovima

(1470 stranica, 366 odluka ESLJP-a

i 427 odluka hrvatskih sudova)


Samo knjigu naručite ovdje.


Vas poziva na


R A D I O N I C U


IZABRANA PRAKSA EUROPSKOG SUDA

ZA LJUDSKA PRAVA I GRAĐANSKI

POSTUPCI PRED HRVATSKIM SUDOVIMA

i novo uređenje pravnog položaja “zviždača”


Ponedjeljak, 6. lipnja 2022. u 10 sati

Zagreb, Hotel International, Miramarska cesta 24


Predavačica:

mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, dipl. iur.,

sutkinja Županijskog suda u Zagrebu


Prijavni list: Europsko

 

* prezentacija predavačice u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *

* knjiga Iris Gović Penić (uz nadoplatu) *

   

Teme

Utjecaj prakse ESLJP-a na sudske sporove pred domaćim sudovima sve je veći i poznavanje i razumijevanje prakse utemeljene na Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda neizostavno je za uspješan rad, posebno kada je u pitanju pravo na pošteno suđenje, slobodu izražavanja, zaštitu vlasništva, zaštitu privatnosti...


Vezano uz slobodu izražavanja, za koju je praksa ESLJP-a posebno važna, treba imati u vidu da je 23. travnja 2022. stupio na snagu novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine br. 46/22.).

Osim što je potrebno utvrditi kako na ostvarivanje prava na slobodu izražavanja utječe novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, potrebno je razjasniti a) što su nepravilnosti; b) koje obveze poslodavcima i povjerljivim osobama nameće novi Zakon; c) koje radnje odnosno propusti predstavljaju osnovu za prekršajnu odgovornost; d) je li potrebno donijeti novi opći akt koji uređuje pitanja o zaštiti prijavitelja nepravilnosti; e) je li potrebno iznova imenovati povjerljive osobe i njihove zamjenike; f) kako se te osobe imenuju; g) kako postupati s anonimnim prijavama...

O svemu tome bit će govora na radionici, a od ostalih tema iz područja zaštite ljudskih prava posebno treba istaknuti sljedeće:

- praksa o pravu na pošteno suđenje u predmetima povezanim sa sudskom (ne)nadležnošću, odbačajem tužbe ili prijedloga, počinjenjem očite greške sudova, dopuštenosti revizije, troškovima postupka, nerazumnim sadržajem procesnih zahtjeva, odbačajem žalbe i drugog pravnog lijeka zbog nepravovremenosti, tumačenjem zastare, (ne)prijavom tražbine u stečajnom postupku, nezavisnosti i nepristranosti u suđenju, procesnom ravnopravnosti, javnim i kontradiktornim suđenjem, pravnom sigurnošću i zabranom arbitrarnog postupanja (intervencije zakonodavca u postupke u tijeku, promjena sudske prakse, odstupanje od ustaljene sudske prakse, povreda načela res iudicata, nepostavljanje prethodnog pitanja Sudu EU-a)

- praksa o pravu na poštovanje privatnosti na radu i u svezi s radom

- praksa o pravu na poštovanje obiteljskog života u predmetima povezanim s poštovanjem prava na dom

- praksa o pravu na mirno uživanje prava vlasništva u predmetima povezanim s oduzimanjem učinaka pravomoćnoj i ovršnoj odluci, stjecanjem vlasništva dosjelošću na nekretninama u društvenom vlasništvu, prodajom nekretnine radi namirenja tražbine vjerovnika proizašle iz privatnopravnih odnosa, tumačenjem zastare, sudskom odlukom kojom je narušena pravična ravnoteža između zaštite javnog interesa zajednice i potrebe zaštite prava vlasništva


Predviđeno trajanje radionice je oko 4 sata.


   

Materijali

       

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentaciju sutkinje Gović Penić u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice. Uz nadoplatu, uz poseban popust samo za sudionike radionice, radni materijal je i knjiga Iris Gović Penić:

 

IZABRANA PRAKSA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I GRAĐANSKI POSTUPCI PRED HRVATSKIM SUDOVIMA, Pravo 93, svibanj 2022.

Riječ je o posve novom izdanju na 1470 stranica koje povezuje europsko pravo i domaću sudsku praksu i jasno pokazuje sve veću važnost poznavanja europskih sudskih odluka za uspjeh u domaćim parnicama. Knjiga sadržava 366 odluka ESLJP-a primjenjivih u građanskim sudskim postupcima. Većina tih odluka vezana je uz postupke koji su prethodno vođeni pred našim sudovima, stoga ćete u knjizi osim odluka ESLJP-a naći i preko 400 odluka hrvatskih sudova.


Izvadak iz knjige pogledajte OVDJE.


Kompletan sadržaj i koncepciju knjige najbolje ćete vidjeti ako otvorite SADRŽAJ I PREDGOVOR.


Radi boljeg razumijevanja knjiga je popraćena uvodnim napomenama uz pojedina poglavlja, a snalaženje u knjizi olakšava abecedno kazalo pojmova.


Opseg: 1470 stranica, cijena: 870 kuna.

Za sudionike radionice cijena knjige snižena je 20% i iznosi 696 kuna.


   

Odgovori na pitanja i rasprava

Radi što kvalitetnijih odgovora molimo sudionike da, ako mogu, svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com. Sudionici će, naravno, svoja pitanja moći postavljati i direktno na radionici.

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 901.

Ne morate nužno popunjavati prijavni list, dovoljno je da nam u mailu napišete naziv tvrtke ili ustanove (odnosno ime i prezime za fizičke osobe), adresu, OIB te ime, prezime, mail i telefon osobe koju prijavljujete.


Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 790 kuna (PDV uključen u cijenu). Za dodatni radni materijal, knjigu Iris Gović Penić, kotizacija se uvećava za 696 kn te iznosi 1.486 kn.

Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5203-xxx (xxx je OIB uplatitelja).


 

Prijavni list preuzmite Europsko

 

Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.