ORGANIZATOR D.O.O.


Vas poziva na


O N L I N E   R A D I O N I C U


NOVINE PREMA PREDLOŽENIM IZMJENAMA

ZAKONA O RADU I AKTUALNA PITANJA

KROZ SUDSKU PRAKSU

(I PRAKSU EUROPSKIH SUDOVA)


Četvrtak, 1. prosinca 2022. u 10 sati


Za sudjelovanje je potrebno imati računalo (laptop, tablet, mobitel)

sa solidnom internetskom vezom i dobrim zvučnikom. Detaljne

upute nakon prijave poslat ćemo Vam na mail.

 

Predavači:

mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, dipl. iur.,

sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

 

DARKO MILKOVIĆ, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske* prezentacije predavača u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *


Prijavni list preuzmite ovdje

   

Teme

1. Predložene izmjene i dopune Zakona o radu

- novine u pogledu sadržaja ugovora o radu

- ugovaranje ugovora o radu na određeno vrijeme

- usklađivanje poslovnog i privatnog života

- produžavanje probnog rada

- teret dokazivanja

- tijek otkaznog roka

- dodatni rad

- rad na izdvojenom mjestu rada

- rad putem digitalnih radnih platformi


2. Aktualna pitanja kroz sudsku praksu

- prestanak ugovora o radu s posebnim osvrtom na otkaz

- sudska zaštita iz radnog odnosa

- ostvarivanje novčanih potraživanja iz radnog odnosa

- ugovaranje probnog rada, s osvrtom na aktualnu praksu Suda EU-a

- ugovaranje ugovora o radu na određeno vrijeme, s osvrtom na aktualnu praksu Suda EU-a

- aktualnosti povezane uz uznemiravanje i mobing

- vraćanje stečenog bez osnove kada “otpadne” presuda po kojoj je izvršena isplata tražbine iz radnog odnosa, s osvrtom na praksu ESLJP-a

- sudska praksa povezana uz pandemiju uzrokovanu koronavirusom


   

Materijali

       

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentacije predavača u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice.

   

Odgovori na pitanja i rasprava

Velik dio vremena na radionici bit će posvećen odgovorima na pitanja i raspravi. Radi što kvalitetnijih odgovora molimo sudionike da, ako mogu, svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com. Sudionici će, naravno, svoja pitanja moći postavljati i direktno na radionici.

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 901. Ne morate nužno popunjavati prijavni list, dovoljno je da nam u mailu napišete naziv tvrtke ili ustanove (odnosno ime i prezime za fizičke osobe), adresu, OIB te ime, prezime, mail i telefon osobe koju prijavljujete.

Nakon prijave na mail ćete dobiti detaljne upute o načinu održavanja online radionice.


Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 930 kuna. Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5206-xxx (xxx je OIB uplatitelja).

 

Prijavni list preuzmite ovdje

 

Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.