Zbornik radova sa XXVI. tradicionalnog savjetovanja


Aktualnosti hrvatskog zakonodavsta i pravne prakse

održanog u Opatiji


20. i 21. listopada 2011.


838 stranica

Cijena: 105 kn   

TEME I PREDAVAČI


1.

Upravljanje nekretninama u državnom vlasništvu i režim tzv. turističkog zemljišta - dr. sc. Ante Perkušić, dipl. iur., predsjednik Županijskog suda u Splitu i izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

2.

Odnos prethodnog i naknadnog vlasništva – fiducija - dr. sc. Hrvoje Kačer, dipl. iur., redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

3.

Regresni zahtjevi s osvrtom na zastaru - mr. sc. Dražen Jakovina, dipl. iur., sudac Županijskog suda u Zagrebu

4.

Sklapanje ugovora s osvrtom na sklapanje trgovačkih ugovora - mr. sc. Andrija Eraković, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

5.

Novela Zakona o parničnom postupku – troškovi, elektroničko vođenje postupka, žalba, revizija, udružna tužba - Đuro Sessa, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

6.

Radno pravo – radno vrijeme, godišnji odmor, isprave o plaći i otkaz ugovora o radu prema izmijenjenim propisima radnog prava - Darko Milković, dipl. iur., predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu, i dr. sc. Marija Zuber, dipl. oec., savjetnica-urednica u RIF

7.

Novine u Ovršnom zakonu iz 2010. s posebnim osvrtom na ovrhu na novčanim tražbinama - dr. sc. Mihajlo Dika, dipl. iur., redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

8.

Početak djelovanja, ovlasti i organizacija javnoovršiteljske službe - Ivica Crnić, dipl. iur., odvjetnik u Zagrebu

9.

Praktični problemi primjene novog Zakona o upravnim sporovima - dr. sc. Dario Đerđa, dipl. iur., predstojnik Katedre za upravno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci   

TEME I AUTORI PRIOPĆENJA


1.

Pravičnost sudskih postupaka i nepristrano sudsko odlučivanje u svjetlu novijih stajališta Ustavnog suda Republike Hrvatske - Renata Gerkman Rudec, dipl. iur.

2.

Poimanje načela zakonitosti u predmetu Europskog suda za ljudska prava – slučaj Lelas protiv Hrvatske - mr. sc. Julia Vladušić, dipl. iur.

3.

Smjernice tumačenja odredbe čl. 20. st. 1. Promjene ustava RH iz 2010. - Nikola Opatić, dipl. ur.

4.

Pravni status anencefalusa ili je li anencefalus čovjek - Blanka Ivančić-Kačer, dipl. iur.

5.

Dobra vjera kao pravna pretpostavka stjecanja prava vlasništva nekretnina s povjerenjem u zemljišne knjige - Alen Golub, dipl. iur.

6.

Sudska zaštita posjeda - mr. sc. Dinka Šago, dipl. iur.

7.

Maslina je opet ostala neobrana - Bruno Ružička

8.

Pravni status prometne infrastrukture - Desanka Sarvan, dipl. iur.

9.

Koncesije i koncesijska odobrenja na kulturnim dobrima - mr. sc. Vanja Seršić, dipl. iur.

10.

Rješavanje imovinskopravnih odnosa na pomorskom dobru kao preduvjet uspješne litorizacije hrvatske obale - mr. sc. Dean Rahan, dipl. iur.

11.

Pravni status elektroničke komunikacijske infrastrukture postavljene na fasadama stambenih zgrada - Darko Lupi, dipl. iur.

12.

Program certifikacije regije za ulaganja – ICPR - Antonija Brkić, dipl. iur.

13.

Rokovi zastare kod ugovora o osiguranju - Berislav Matijević, dipl. iur.

14.

Ugovorna kazna - Tomislav Artuković, dipl. iur. i Josip Turkalj, dipl. iur.

15.

Ugovor o kupoprodaji – kratak osvrt na neke pojmovne elemente prema pozitivnom pravu i rimskom pravu - Dinko Jakelić, mag. iur.

16.

Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju – razlike, a posebno prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 22/2011.) - Nada Vidović-Džidić, dipl. iur.

17.

Ugovori o factoringu i forfaitingu - mr. sc. Jelena Čuveljak, dipl. iur.

18.

Ugovor o osiguranju sposobnosti vraćanja (otplate) kredita - dr. sc. Loris Belanić, dipl. iur.

19.

Tužba za naknadu štete protiv Europske unije - mr. sc. Jakob Nakić, dipl. iur.

20.

Naknada štete zbog objave netočnih i nepotpunih informacija u medijima - Sanja Marković, dipl. iur.

21.

Pravo na privatni/osobni život u stranoj i domaćoj teoriji i praksi - dr. sc. Robert Peček, dipl. iur.

22.

Povreda žiga kao pretpostavka građanskopravne zaštite žiga- usporedni prikaz legislative i prakse u BIH i RH - mr. sc. Dragan Zlatović, mag. iur.

23.

Nepotrebnosti sklapanja ugovora o radu za iste poslove nakon pravomoćnog utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu – komentar sudske odluke - dr. sc. Ivan Kaladić, dipl. iur.

24.

Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima - mr. sc. Sanja Popović, dipl. iur.

25.

Radnička prava iz očinstva nasuprot pravima iz majčinstva ili ravnopravno s njima - mr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.

26.

(Ne)mogućnost osnivanja sindikata nezaposlenih - Marija Klipa, dipl. iur.

27.

Konvencija Međunarodne organizacije rada br. 185 o identifikacijskim ispravama pomoraca (2003.) - dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.

28.

Način informiranja djece i izražavanja njihova mišljenja u sudskim postupcima - Višnja Seršić-Gržetić, dipl. iur.

29.

Uređivanje odnosa između roditelja i djece u izvanparničnim i parničnim postupcima po Obiteljskom zakonu - Zinka Bulka, dipl. iur.

30.

Povlačenje tužbe u smislu Zakona o izmjenama i dopunama ZPP-a (Narodne novine, br. 57/2011) - Snježana Lukša, dipl. iur.

31.

Porijeklo i značenje zaziva “u ime naroda” - mr. sc. Petar Radošević, dipl. iur.

32.

Izricanje i odmjeravanje visine penala u ovršnom postupku od javnih ovršitelja - Mirka Vuletić, dipl. iur.

33.

Prisilno namirenje fiducijara iz pokretnina (s posebnim osvrtom na moguću dihotomiju pravila o osnivanju osiguranja u novom ovršnom zakonu i zakonu o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima) - dr. sc. Gabrijela Mihelčić, dipl. iur.

34.

Skraćeni stečajni postupak - Damir Majstorović, dipl. iur.