GODIŠNJAK 26

Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

(2019.)

 *41 rad iz područja europskog, ustavnog, međunarodnog privatnog,

građanskog, trgovačkog, radnog i socijalnog, parničnog,

ovršnog, stečajnog i upravnog prava u praksi *


Meki uvez, 636 stranica, 588 kuna


sadržaj(.pdf)TEME I AUTORI REFERATA


1.

Promjene u zakonodavnom uređenju prvostupanjskog parničnog postupka prema Noveli 2019. - mr. sc. Dražen Jakovina, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

2.

Drugostupanjski postupak, revizijska novela i ogledni postupak - Dragan Katić, mag. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

3.

Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2019. - akademik Jakša Barbić, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

4.

Odvjetnici i sloboda javnog izražavanja - dr. sc. Sandra Marković, dipl. iur., odvjetnica u Zagrebu

5.

Dosjelost - dr. sc. Gabrijela Mihelčić, dipl. iur., izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

6.

Ugovor o nalogu - dr. sc. Marko Baretić, dipl. iur., izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

7.

Tužbe u upravnom sporu - dr. sc. Alen Rajko, dipl. iur., predsjednik Upravnog suda u Rijeci i docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u RijeciTEME I AUTORI PRIOPĆENJA

   

   

1.

Parnični postupak - Napuštanje ograničenja za izvođenje dokaza saslušanjem stranaka - Matija Stokić

2.

Kažnjavanje stranaka u parničnom postupku između slobode izražavanja misli i poštivanja autoriteta sudbene vlasti - mr. sc. Ivan Tironi

3.

Tko može biti vještak za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina - Vanja Seršić

4.

Aktorska kaucija i subjekti međunarodnog javnog prava - mr. sc. Zrinka Tironi

5.

Europski sporovi male vrijednosti - Iva Buljan

6.

Prethodna pitanja kao bitan čimbenik sudskog dijaloga u pravu Europske unije - Sanja Mišević

7.

Uredna dostava kao preduvjet poštivanja prava na obranu tuženika kroz praksu Suda Europske unije - Maja Josipović

8.

Croquis pojma “upotreba vozila” u osiguranju od automobilske odgovornosti - kroz praksu Suda Europske unije - Berislav Matijević

9.

Pitanje odgode rješavanja odštetnog zahtjeva u osiguranju od automobilske odgovornosti - dr. sc. Loris Belanić

10.

Nezakonita državna potpora tijekom stečajnog postupka - analiza slučaja - dr. sc. Jelena Čuveljak

11.

Izjava o prijeboju u prodaji nekretnina u stečajnom postupku - Damir Majstorović

12.

Imovina zaštićena ustavnim jamstvom prava vlasništva (neki primjeri iz prakse) - dr. sc. Robert Peček

13.

Zastara potraživanja na ime naknade za faktično izvlaštenje - mr. sc. Antun Šagovac

14.

O fiducijaru ili kako nedovoljna priprema uvođenja novog pravnog instituta i nakon 23 godine ostavlja otvorenim niz pravnih pitanja - Nebojša Vitez

15.

Pasivna legitimacija posrednog posjednika kod reivindikacije - mr. sc. Ivana Koštarić Fegeš

16.

Moguća novota u praksi određivanja zajedničke pričuve - dr. sc. Blanka Kačer

17.

Bitne izmjene pojedinačnog ispravnog postupka u novom zakonu o zemljišnim knjigama kroz ubrzanje i pojednostavljenje istog - mr. sc. Dean Rahan

18.

Pojedinačno preoblikovanje zemljišnih knjiga prema novom Zakonu o zemljišnim knjigama - mr. sc. Alen Golub

19.

Opravdani razlog za pokretanje pojedinačnog zemljišno knjižnog ispravnog postupka i odluke sudova - Renata Marić-Ivanović

20.

Izvanredne okolnosti kod usmene oporuke kroz sudsku praksu - Toni Marinac

21.

Može li se naslijediti tzv. Stalni vez u luci - dr. sc. Jakob Nakić

22.

Vremensko ograničavanje prenošenja godišnjeg odmora u drugu kalendarsku godinu nakon dugotrajnog bolovanja u praksi Suda EU - mr. sc. Iris Gović Penić

23.

Obveza uspostave sustava mjerenja dnevnog radnog vremena - mr. sc. Bruno Moslavac

24.

Problem obračuna plaća u sustavu javnog zdravstva – 5 godina centraliziranog obračuna plaća - Goran Jarić

25.

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti - mr. sc. Sanja Popović

26

Zaštita pravnih učinaka skupštinskih odluka po članku 366.a ZTD-a - Siniša Babić

27.

Isključenje člana iz društva s ograničenom odgovornošću u sudskom postupku - Sandra Rotar Vogrin

28.

Nešto o alternativnim i fakultativnim obvezama kao obvezama s više činidaba - Dinko Jakelić

29.

Ugovor o najmu kao institut obveznog prava - Dejana Deanović

30.

Zlatna klauzula - nužnost reafirmacije instituta - Nikola Opatić

31.

Jedan pravni problem bračne stečevine (mnogi smatraju da (više) nije problem, a praksa pokazuje drukčije - dr. sc. Hrvoje Kačer

32.

Osposobljavanje i dodatno usavršavanje udomitelja u Republici Hrvatskoj - Ivica Župan

33.

Novo zakonsko uređenje odricanja od žiga kao modaliteta prestanka žiga - dr. sc. Dragan Zlatović

34.

Zaštita životinja i neki problemi primjene odredbi Zakona o zaštiti životinja - Danijela Romić