GODIŠNJAK 19

Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

(2012.)- 10 referata i 35 priopćenja o aktualnostima iz područja stvarnog, obveznog, trgovačkog i radnog prava, parničnog i ovršnog postupka, postupka javne nabave te upravnog spora


777 stranica, Cijena: 105 kn


Sadržaj (.pdf)


TEME I PREDAVAČI


1.

NOVO UREĐENJE POSTUPKA OVRHE - NOVINE I GLAVNE SMJERNICE OVRŠNOG POSTUPKA - Đuro Sessa, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


2.

NEIMOVINSKA ŠTETA – POSEBNO O SASTAVLJANJU TUŽBE, NALOGA ZA VJEŠTAČENJE I PRESUDE - Ivica Crnić, dipl. iur., odvjetnik u Zagrebu


3.

NOVO PRAVNO UREĐENJE KOLEKTIVNIH PREGOVORA I KOLEKTIVNIH UGOVORA U REPUBLICI HRVATSKOJ – OSVRT NA UREĐENJE NAKON DONOŠENJA ZAKONA O KRITERIJIMA ZA SUDJELOVANJE U TRIPARTITNIM TIJELIMA I REPREZENTATIVNOSTI ZA KOLEKTIVNO PREGOVARANJE - dr. sc. Viktor Gotovac, dipl. iur., docent na Katedri za radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


4.

UPRAVNO SUDOVANJE – POČETNA ISKUSTVA REFORME UPRAVNOG SPORA - dr. sc. Alen Rajko, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Rijeci


5.

TUŽBE ZA ZAŠTITU PRAVA VLASNIŠTVA - dr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


6.

NOVI ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA - Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik Sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja


7.

AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - Mihaela Matokanović, dipl. iur., savjetnica ministrice socijalne politike i mladih


8.

DRUŠTVENI UGOVOR KAO PRAVNI POSAO NA KOME SE TEMELJI DRUŠTVO - akademik Jakša Barbić, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu


9.

SPOROVI MALE VRIJEDNOSTI - mr. sc. Dražen Jakovina, dipl. iur., sudac Županijskog suda u Zagrebu


10.

SUBJEKTI GRAĐANSKOPRAVNOG ODNOSA - prof. dr. sc. Aldo Radolović, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske i profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
TEME I AUTORI PRIOPĆENJA

1.

Poznavanje Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odrazu njezine implementacije - Renata Gerkman Rudec


2.

Pojam „građanskih prava i obveza“ u smislu članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - mr. sc. Julia Vladušić


3.

Znači li pravomoćna odluka o zahtjevu za zaštitu prava na „razumni rok“ prekluziju novog zahtjeva - Blanka Ivančić-Kačer


4.

Ništavost i provedba ugovora o raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u zemljišnim knjigama - Renata Marić-Ivanović


5.

Opet o pomorskom dobru (granica pomorskog dobra - povodom pisanja novog zakona) - dr. sc. Jakob Nakić


6.

Mefistov kaos između sudova, državnih odvjetništava i jedinica lokalne samoprave u Republici Hrvatskoj u odnosu na neriješeni status prava vlasništva na nekretninama - mr. sc. Dean Rahan


7.

Subjekti upravljanja državnom imovinom - Danijela Romić


8.

Zemljišna knjiga - neke dvojbe - teorijsko i praktično pitanje - Bruno Ružička


9.

Vodne građevine kao javna dobra u javnoj uporabi u vlasništvu javnoga isporučitelja vodne usluge ili jedinica lokalne samouprave - Desanka Sarvan


10.

Upravljanje pomorskim dobrom de lege ferenda - dr. sc. Vanja Seršić


11.

Aktivna legitimacija za podnošenje vlasničke tužbe radi povrata stvari kod vlasništva stečenog ili ograničenog radi osiguranja tražbina - Alen Golub


12.

Granice i razlike između potpunog i nepotpunog izvlaštenja u novijoj sudskoj praksi - dr. sc. Robert Peček


13.

Je li pravo na etažiranje de lege lata utuživo? - dr. sc. Hrvoje Kačer


14.

Osiguranje nekretnina na „novu“ vrijednost - Berislav Matijević


15.

Ugovor o osiguranju za tuđi račun ili za račun koga se tiče - dr. sc. Loris Belanić


16.

Načelo ravnopravnosti i prorogacijska klauzula u formularnim (tipskim) ugovorima - Darko Lupi


17.

Odgovornost za štetu zbog neuspjelih pregovora - Dinko Jakelić


18.

Naknada štete zbog povrede žiga s osvrtom na zakonodavstvo Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine - mr. sc. Dragan Zlatović


19.

Ukidanje Zakona o javnim ovršiteljima - neka pitanja naknade štete - Damir Majstorović


20.

Odgovornost radnika za štetu prouzročenu poslodavcu - neka razmišljanja s osvrtom na sudsku praksu - Sabina Dugonjić


21.

Tražbine radnika u stečaju - mr. sc. Jelena Čuveljak


22.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u jedinicama lokalne samouprave - Melita Grüll


23.

Mjere za poticanje zapošljavanja - Marija Klipa


24.

Ravnopravnost spolova kao novo radnopravno načelo - mr. sc. Bruno Moslavac


25.

Aktualnosti u socijalnoj skrbi - mr. sc. Sanja Popović


26.

Odluka suda o načinu ostvarivanja susreta i druženja maloljetne djece s roditeljima i ostalim srodnicima kad roditelji ne žive zajedno - Višnja Seršić-Gržetić


27.

Zakonodavni okvir udomiteljstva u Republici Hrvatskoj - Ivica Župan


28.

Prejudicijelno djelovanje parnične presude - dr. sc. Dinka Šago


29.

Pravo i procesi pozitivne povratne sprege s osvrtom na parnični postupak - Matija Stokić


30.

Prijeboj u parničnom postupku - Zinka Bulka


31.

Sporazum stranaka o nadležnosti - Snježana Lukša


32.

Obrazloženje presude - Nikola Opatić


33.

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada - Antonija Brkić


34.

Takozvana izravna naplata (ovrha) - dr. sc. Gabrijela Mihelčić


35.

Donosi li po novom Ovršnom zakonu rješenje o ovrsi sam ovrhovoditelj - Mirka Vuletić